Terms of use

Versie 31 december 2020

Voor zover de Nederlandse versie van de Algemene Voorwaarden afwijkt van de versie in een andere taal is de Nederlandse versie bindend.
In het geval van inconsistentie of tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse versie en een versie in een andere taal zal de Nederlandse versie doorslaggevend zijn.
De Algemene Voorwaarden bestaan uit de volgende onderdelen:

  ONDERDEEL A – ALGEMEEN;

 1. Definities
 2. Overeenkomst en toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
 3. Voorwaarden opgelegd door de Financiële Instellingen
 4. Aanbiedingen

  ONDERDEEL B – DIENSTVERLENING TARGETMEDIA

 1. Dienstverlening TargetMedia
 2. Customerplatform
 3. Melden gebreken in dienstverlening

  ONDERDEEL C - AANMELDING TARGETMEDIA

 1. Acceptatie Merchant
 2. Acceptatie en aansluiting bij Financiële Instellingen

  ONDERDEEL D - TEGOEDEN EN UITBETALINGEN

 1. Betalingen
 2. Uitbetaling Tegoeden aan Merchant
 3. Chargeback en Refund

  ONDERDEEL E - ALGEMEEN

 1. Duur van de Overeenkomst
 2. Wettelijke verplichtingen
 3. Rechten en verplichtingen Merchant
 4. Inschakeling van derden door Merchant
 5. Inschakeling van derden door TargetMedia
 6. Geheimhouding
 7. Intellectueel eigendom
 8. Aansprakelijkheid
 9. Overmacht
 10. Verwerking persoonsgegevens
 11. Klachten
 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

ONDERDEEL A - ALGEMEEN

A 1. Definities

In de Algemene Voorwaarden en in de Overeenkomst hebben de onderstaande met een hoofdletter geschreven woorden de daarachter vermelde betekenis (in het enkelvoud weergegeven definities hebben dezelfde betekenis als in het meervoud en vice versa):

Aansluitnummer
de identificatie van Merchant bij de Financiële Instelling die de Betaalmethode ondersteunt waarvan Merchant via het Customerplatform gebruik maakt. Een Aansluitnummer kan gebaseerd zijn op een overeenkomst tussen Merchant en de Financiële Instelling of op een overeenkomst tussen TargetMedia en de Financiële Instelling
Aanvangsdatum
de datum waarop de Overeenkomst door Partijen is aangegaan zoals vermeld in de Overeenkomst
Afnemer
consument of organisatie die met Merchant is overeengekomen dat Merchant een (digitaal) product of dienst levert aan de betreffende consument of organisatie tegen een overeengekomen vergoeding
Algemene Voorwaarden
deze algemene voorwaarden van TargetMedia
Betaaldiensten
de Betaalmethoden die TargetMedia op grond van de Overeenkomst aan Merchant beschikbaar stelt, waarvan de functionaliteiten zijn beschreven door TargetMedia en aan Merchant ter beschikking zijn gesteld
Betaalmethode
een op grond van de Overeenkomst door TargetMedia aan Merchant beschikbaar gestelde methode voor het ontvangen en verwerken van een Betalingsopdracht waarvan de functionaliteiten zijn beschreven door TargetMedia en aan Merchant ter beschikking zijn gesteld
Betaling
de betaling via een Betaalmethode door Afnemer aan Merchant van een vergoeding voor de door Merchant verrichte of te verrichten diensten en/of geleverde of te leveren producten en/of Chargeback en/of Refunds
Betalingsopdracht
een door TargetMedia geregistreerde opdracht tot Betaling
Bewaarinstelling
stichting Beheer Derdengelden TargetMedia, statutair gevestigd te Huizen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32171159
Chargeback
de mogelijkheid (voor een Afnemer) om een Betaling terug te draaien, waardoor de Financiële Instelling (de reeds overgemaakte) vergoeding verrekent met het saldo van de rekening van Merchant, dan wel storneert
Customerplatform
het door TargetMedia aan Merchant beschikbaar gestelde online gebruikersaccount waarmee Merchant gebruik kan maken van de Betaaldiensten
Derdengeldenrekening
het IBAN nummer uitgegeven door een onder toezicht staande bank ten name van de Bewaarinstelling waarop de Tegoeden worden aangehouden
EUR
de euro, het wettig betaalmiddel in de eurozone
Financiële Instelling
een instelling die Betaalmethoden aanbiedt, Betalingen initieert en/of verwerkt en daarvoor een overeenkomst is aangegaan met TargetMedia, Merchant of Afnemer
Merchant
een natuurlijke- of rechtspersoon die een Betaaldienst van TargetMedia afneemt
Onderpand
minimaal bedrag dat Merchant op aanwijzing van TargetMedia bij de Bewaarinstelling moet aanhouden ter afdekking van financiële risico’s die Targetmedia loopt uit hoofde van de uitvoering van de Betaaldiensten
Overeenkomst
Overeenkomst tot acceptatie van betalingen zoals overeengekomen tussen TargetMedia en Merchant
Partij
TargetMedia of Merchant; gezamenlijk Partijen
Refund
het op verzoek van Merchant terugbetalen aan Afnemer van (een deel van) het Transactiebedrag
Schriftelijk
per brief of per email en voor zover het informatieverstrekking door TargetMedia aan Merchant betreft tevens per factuur, het Customerplatform of de Website
TargetMedia
TargetMedia B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Huizen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32061492, een betaalinstelling zoals gedefinieerd in artikel 1:1 Wft, met vergunning van De Nederlandsche Bank N.V. op basis van artikel 2:3a Wft
Tegenrekening
een betaalrekening op naam van een Merchant bij een onder toezicht staande bank ten aanzien waarvan TargetMedia uit hoofde van de Overeenkomst gelden kan (laten) betalen of kan (laten) ontvangen
Tegoed
het saldo van Betalingen dat de Bewaarinstelling in opdracht van TargetMedia voor Merchant heeft ontvangen en aanhoudt, al dan niet onder inhouding van te verrekenen bedragen
Transactiebedrag
het bedrag van de Betaling
Transactiekosten
de vergoeding die Merchant afdraagt aan TargetMedia inzake een Betaling
Website
www.TargetMedia.nl, www.Digiwallet.nl, www.E-Facturen.nl, www.E-Plugins.nl, www.E-Acceptgiro.nl, www.TargetPay.com. www.TargetSms.nl.
Wft
de Wet op het financieel toezicht en daarop gebaseerde regelgeving zoals die van tijd tot tijd luiden

A 2 - Overeenkomst en toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten die betrekking hebben op of voortvloeien uit het verlenen van diensten door TargetMedia.
 2. De toepasselijkheid van door Merchant gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De in de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst gestelde voorwaarden zijn van toepassing. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn alleen rechtsgeldig indien deze door TargetMedia Schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Mocht enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal (zullen) de nietige of vernietigde bepaling(en) van de Algemene Voorwaarden worden vervangen door (een) geldige bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen.
 4. TargetMedia is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te veranderen. TargetMedia zal Merchant Schriftelijk informeren over een wijziging van de Algemene Voorwaarden. Indien de gewijzigde Algemene Voorwaarden voor Merchant niet acceptabel zijn, is Merchant gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen. Indien Merchant niet binnen 14 dagen na bekendmaking - op de hiervoor genoemde wijze - van de gewijzigde Algemene Voorwaarden tot beëindiging van de Overeenkomst overgaat, wordt Merchant geacht de gewijzigde Algemene Voorwaarden te hebben aanvaard.
 5. In afwijking van lid 4 van dit artikel zal een door TargetMedia aangebrachte wijziging in de Algemene Voorwaarden of in de Overeenkomst zonder voorafgaande mededeling daarvan door TargetMedia aan Merchant bindend zijn voor TargetMedia en Merchant indien die wijziging naar het redelijk oordeel van TargetMedia verband houdt met of voortvloeit uit (een wijziging van) reglementen of regelgeving, een rechterlijke uitspraak, instructie of bindend advies waaraan TargetMedia is gebonden of zich gebonden acht en deze wijziging binnen een maand dient te worden doorgevoerd.
 6. In geval van strijdigheid tussen door TargetMedia Schriftelijk bevestigde afspraken in de zin van lid 4 van dit artikel en de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden is de volgende rangorde van toepassing: (1) door TargetMedia Schriftelijk bevestigde nadere afspraken; (2) de Overeenkomst; en (3) de Algemene Voorwaarden.

A 3 - Voorwaarden opgelegd door de Financiële Instellingen

Naast de in de Overeenkomst en in de Algemene Voorwaarden opgenomen voorwaarden hebben Financiële Instellingen algemene en specifieke voorwaarden die op Merchant van toepassing kunnen zijn. Voor zover Merchant gebruik maakt van (een betaalmethode van) een Financiële Instelling is het de eigen verantwoordelijkheid van Merchant om kennis te nemen van op haar van toepassing zijnde voorwaarden van de Financiële Instelling. Merchant is volledig verantwoordelijk voor het naleven van deze voorwaarden. Mocht er van de zijde van Financiële Instelling een claim komen richting Merchant voor het niet naleven van de voorwaarden, dan is TargetMedia hier nimmer voor aansprakelijk.

A 4 - Aanbiedingen

Alle aanbiedingen, alsmede de door TargetMedia opgegeven prijzen, vergoedingen en termijnen, zijn steeds vrijblijvend en kunnen door TargetMedia worden herroepen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Merchant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan TargetMedia verstrekte gegevens waarop TargetMedia haar aanbieding baseert.

ONDERDEEL B – DIENSTVERLENING TARGETMEDIA

B 1 - Dienstverlening TargetMedia

 1. TargetMedia biedt Merchant de mogelijkheid gebruik te maken van de Betaaldiensten voor de verwerking van Betalingsopdrachten. Merchant mag de Betaaldiensten uitsluitend gebruiken voor de in de Overeenkomst genoemde website(s) en/of activiteiten. Merchant verklaart dat hij rechthebbende is op het gebruik van de in de Overeenkomst genoemde website(s).
 2. Het is Merchant niet toegestaan om zonder toestemming van TargetMedia ten behoeve van andere websites en/of activiteiten dan die door Merchant aan TargetMedia zijn opgegeven, gebruik te maken van de Betaaldiensten.
 3. TargetMedia is nimmer verantwoordelijk en aansprakelijk, noch juridisch noch financieel, voor de niet-betaling door een Afnemer van de door deze Afnemer van Merchant afgenomen product en/of dienst dan wel voor de kosten welke een Merchant moet maken om de vergoeding alsnog van een Afnemer te verkrijgen.
 4. TargetMedia is bevoegd om het gebruik door Merchant van de Betaaldiensten op te schorten indien er feiten en/of omstandigheden zijn waaruit TargetMedia redelijkerwijs kan concluderen dat Merchant de Betaaldiensten niet voor de in de Overeenkomst gemelde website(s) en/of activiteiten gebruikt.

B 2 - Customerplatform

 1. TargetMedia is de eigenaar van alle rechten van intellectueel eigendom betreffende het Customerplatform, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel blijkt. Merchant heeft gedurende de looptijd van de Overeenkomst, een beperkt, niet exclusief, niet overdraagbaar gebruiksrecht van het Customerplatform.
 2. Zonder uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van TargetMedia is het niet toegestaan enige informatie die verstrekt wordt op het Customerplatform, op welke manier dan ook te kopiëren, verspreiden of hergebruiken, tenzij dit nadrukkelijk bij de informatie staat aangegeven.
 3. TargetMedia zal geregeld onderhoud plegen aan het Customerplatform. TargetMedia is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleem vermijdende restricties aan het Customerplatform aan te brengen. TargetMedia zal zich naar zijn beste kunnen en kunde inspannen onderbrekingen, fouten en gebreken te minimaliseren.
 4. TargetMedia spant zich in het Customerplatform, de verbinding en de gegevens adequaat te beveiligen.

B 3 - Melden gebreken in dienstverlening

 1. Merchant dient gebreken betreffende de verrichte dienstverlening en/of ingehouden tarieven Schriftelijk binnen 30 dagen na de transactie tussen Merchant en Afnemer, dan wel binnen 45 dagen na ontdekking van het gebrek, indien Merchant aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan TargetMedia kenbaar te maken. Na het verstrijken van bovengenoemde termijnen wordt Merchant geacht de verrichte dienstverlening te hebben geaccepteerd.
 2. Reclamaties schorten de betalingsverplichting van Merchant - voor dat deel dat geen reclamatie betreft - niet op.

ONDERDEEL C AANMELDING BIJ TARGETMEDIA

C 1 - Acceptatie Merchant

 1. De Overeenkomst komt tot stand onder de opschortende voorwaarde dat TargetMedia Merchant accepteert. Acceptatie vindt plaats nadat:
  • Merchant conform de wettelijke bepalingen door TargetMedia is geïdentificeerd;
  • de identiteit van Merchant conform de wettelijke bepalingen is geverifieerd; en
  • Merchant door TargetMedia is geaccepteerd conform haar acceptatiebeleid.
 2. Om TargetMedia in staat te stellen Merchant te identificeren als bedoeld in lid 1 van dit artikel zijn Merchant en zijn vertegenwoordigers verplicht aan TargetMedia alle medewerking te verlenen en de door TargetMedia gevraagde informatie te verstrekken voor het vaststellen en verifiëren van hun identiteit. Als Merchant een rechtspersoon of samenwerkingsverband is, zijn Merchant en zijn vertegenwoordigers verplicht op eerste verzoek van TargetMedia inzicht te verschaffen in de eigendoms- en zeggenschapsstructuur van de rechtspersoon of het samenwerkingsverband.
 3. Een wijziging in de door Merchant op grond van lid 2 van dit artikel aan TargetMedia verstrekte informatie moet zo spoedig mogelijk Schriftelijk aan TargetMedia worden meegedeeld. Wijzigingen in de bevoegdheid van Merchant of van zijn vertegenwoordigers of gevolmachtigden zijn, ook al heeft inschrijving daarvan in de openbare registers plaatsgevonden, tegenover TargetMedia eerst van kracht nadat TargetMedia daarvan door of namens Merchant Schriftelijk in kennis is gesteld.
 4. TargetMedia mag van de door Merchant en/of zijn vertegenwoordigers verstrekte documenten, waaruit de gegevens blijken als bedoeld in lid 2 en 3 van dit artikel, kopieën maken en de gegevens registreren en bewaren, met inachtneming van artikel E 10 van de Algemene Voorwaarden.
 5. Bij de acceptatie van Merchant als bedoelt in lid 1 van dit artikel beoordeelt TargetMedia de producten/ diensten welke Merchant middels de website(s) en/of anderszins aanbiedt. Merchant verklaart dat de aan TargetMedia op dit punt gegeven informatie juist en volledig is. Zodra Merchant wijzigingen aanbrengt in de producten/diensten welke Merchant middels de in de Overeenkomst opgenomen website(s) dan wel anderszins aanbiedt, dient zij TargetMedia dit onverwijld Schriftelijk te melden. Merchant verschaft TargetMedia, met inachtneming van de geldende privacywetgeving, op haar eerste verzoek informatie over haar activiteiten en doeleinden. Merchant deelt desgevraagd aan TargetMedia de herkomst mee van een bij de Bewaarinstelling gestorte of te storten vergoeding.
 6. TargetMedia is gerechtigd een Merchant, zonder opgaaf van redenen, niet te accepteren.

C 2 - Acceptatie en aansluiting bij Financiële Instellingen

 1. Voor het aanbieden van bepaalde Betaalmethoden zal TargetMedia een acceptatieprocedure starten bij de desbetreffende Financiële Instelling. TargetMedia kan niet garant staan voor acceptatie van Merchant door de betreffende Financiële Instelling voor het mogen aanbieden van bepaalde Betaalmethoden aan Afnemers van Merchant. Merchant zal TargetMedia alle documentatie en informatie aanleveren die nodig is om de acceptatieprocedure bij de Financiële Instelling succesvol te doorlopen. Indien de Financiële Instelling de Merchant niet accepteert, dan kan Merchant TargetMedia hiervoor niet aansprakelijk houden.
 2. Merchant incasseert Betalingen met gebruikmaking van het Customerplatform. Merchant gebruikt hiervoor de contracten die TargetMedia of Merchant heeft met de Financiële Instelling.
 3. Er is sprake van een contract relatie tussen Afnemer en Merchant dan wel tussen Afnemer en de Financiële Instelling. TargetMedia staat buiten deze contract relaties en is enkel contractspartij voor de Financiële Instelling en voor Merchant.
 4. Indien Merchant een eigen Aansluitnummer heeft en deze wordt gebruikt voor het verwerken van Betalingsopdrachten voor specifieke Betaalmethoden via het Customerplatform, dan heeft TargetMedia uitdrukkelijk geen contract relatie met de Financiële Instelling voor de Betaalopdrachten die via Merchants eigen Aansluitnummer zijn verwerkt.

ONDERDEEL D TEGOEDEN EN UITBETALINGEN

D 1 - Betalingen

 1. TargetMedia is bevoegd om een Betaling te verwerken op bankrekeningen die op naam gesteld zijn van de Bewaarinstelling.
 2. Merchant draagt er zorg voor dat de contractuele relatie tussen Merchant en Afnemer het toelaat dat TargetMedia een Betaling voor Merchant bestemd, kan verwerken. Merchant heeft de verplichting Afnemers dan wel potentiële Afnemers op afdoende wijze te informeren over de wijze waarop Afnemers op een geldige wijze, middels de Betaaldiensten Betalingen kunnen verrichten aan Merchant.
 3. Merchant vrijwaart TargetMedia en de Bewaarinstelling van aanspraken die zijn Afnemers kunnen maken op Betalingen die Afnemers aan de Bewaarinstelling hebben verricht.

D 2 - Uitbetaling Tegoeden aan Merchant,

 1. In opdracht van TargetMedia keert de Bewaarinstelling een Tegoed uit aan Merchant.
 2. Bij de uitkering van een Tegoed als beschreven in lid 1 van dit artikel houdt de Bewaarinstelling in opdracht van TargetMedia de Transactiekosten en eventuele andere door Merchant aan de Bewaarinstelling en/of TargetMedia verschuldigde bedragen in.
 3. TargetMedia is gerechtigd om Transactiekosten, eventuele andere door Merchant aan de Bewaarinstelling en/of TargetMedia verschuldigde bedragen en (kosten voortvloeiende uit) Chargebacks en Refunds te verrekenen met een Tegoed van de betreffende Merchant.
 4. TargetMedia kan haar tarieven een keer per jaar aan passen conform de door het CBS gehanteerde Consumentenprijsindex alle Huishoudens voor diverse Goederen en Diensten (2000 = 100). Aanpassing zal geschieden na voorafgaande kennisgeving van TargetMedia aan Merchant.
 5. TargetMedia zal een Tegoed laten uitkeren aan Merchant nadat deze is ontvangen op de Derdengeldenrekening conform de overeengekomen betaaltermijn.
 6. TargetMedia kan de uitkering van een Tegoed opschorten indien er sprake is van, of een vermoeden van, oneigenlijk gebruik of fraude.
 7. Uitbetaling van Tegoeden aan Merchant zal geschieden op de Tegenrekening.
 8. TargetMedia zal de Tegoeden uitbetalen in de valuta zoals overeengekomen in de Overeenkomst. Tenzij anders is overeengekomen, vindt uitbetaling plaats in EUR.

D 3 – Chargeback en Refund

 1. Merchant vrijwaart TargetMedia voor alle directe en indirecte kosten en aansprakelijkheden voortkomend uit Chargebacks en Refunds, ongeacht de juistheid daarvan.
 2. Indien Merchant veel Chargebacks heeft, kan een Financiële Instelling Merchant een boete opleggen. TargetMedia kan te allen tijde deze boetes en bijkomende kosten, indien en voor zover deze door de Financiële Instelling met uitbetalingen bestemd voor de betreffende Merchant zijn verrekend, doorbelasten aan Merchant c.q. verrekenen met het Tegoed. Indien de Financiële Instelling het Aansluitnummer van Merchant afsluit, dan is TargetMedia hiervoor niet aansprakelijk.
 3. Voor Premium SMS diensten wordt er € 35,- administratiekosten per refund aan Merchant doorberekend.
 4. TargetMedia is te allen tijde bevoegd Merchant te verplichten Onderpand aan te houden bij de Bewaarinstelling. De hoogte van het Onderpand is ter discretie van TargetMedia. In opdracht van TargetMedia betaalt de Bewaarinstelling het onderpand uit aan Merchant bij beëindiging van de Overeenkomst nadat is vastgesteld dat Merchant aan alle verplichtingen jegens TargetMedia en de Bewaarinstelling heeft voldaan.
 5. Door het van toepassing worden van de Algemene Voorwaarden heeft Merchant:
  1. zich verbonden het Onderpand aan TargetMedia en de Bewaarinstelling te verpanden tot zekerheid van al hetgeen TargetMedia en/of de Bewaarinstelling op enig moment, uit welken hoofde ook, van hem te vorderen heeft of verkrijgt;
  2. voor zover rechtens mogelijk, het sub a bedoelde Onderpand aan TargetMedia en de Bewaarinstelling in pand gegeven; en
  3. TargetMedia onherroepelijk volmacht gegeven, met het recht van substitutie, om het Onderpand namens Merchant, eventueel steeds herhaald, aan zichzelf te verpanden, en alles te doen wat dienstig is voor de verpanding.
 6. Merchant staat er voor in dat hij tot de verpanding bevoegd is en dat het Onderpand vrij (zal) zijn van rechten en aanspraken van anderen dan TargetMedia en/of de Bewaarinstelling.
 7. TargetMedia en/of de Bewaarinstelling mogen pas tot uitwinning van het verpande overgaan als zij een opeisbare vordering heeft op Merchant en Merchant met de nakoming daarvan in verzuim is. TargetMedia zal niet meer van het verpande uitwinnen dan nodig is voor de voldoening van de schuld van Merchant.

ONDERDEEL E ALGEMEEN

E 1 - Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst is niet-exclusief en aangegaan voor de periode van één (1) jaar ingaande per de Aanvangsdatum, welke periode stilzwijgend wordt verlengd voor telkenmale een periode van één (1) jaar. Om een stilzwijgende verlenging te voorkomen, moeten TargetMedia en/of Merchant de Overeenkomst opzeggen en wel uiterlijk drie (3) maanden voor het einde van de dan lopende periode. De opzegging dient Schriftelijk bij aangetekend schrijven plaats te vinden. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk, behalve in de hiernavolgende omstandigheden.
 2. TargetMedia mag (i) met onmiddellijke ingang betalingen en het verwerken van Betalingsopdrachten en/of andere verplichtingen geheel of gedeeltelijk opschorten en/of (ii) de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen indien:
  1. aan Merchant surseance van betaling wordt verleend of Merchant failliet wordt verklaard, dan wel dat daartoe een aanvraag is ingediend;
  2. de onderneming van Merchant wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen;
  3. Merchant een natuurlijk persoon is en er sprake is van ondercuratelestelling, onderbewindstelling, schuldsanering of overlijden van Merchant;
  4. Merchant betrokken is bij frauduleuze handelingen of handelingen die anderszins in strijd zijn met wet- en/of regelgeving en/of het acceptatiebeleid van TargetMedia, of TargetMedia heeft hier een vermoeden van;
  5. Merchant niet (meer) voldoet aan de voorwaarden van het door TargetMedia gevoerde acceptatiebeleid en/of naar het oordeel van TargetMedia het imago en/of het merk van TargetMedia beschadigd wordt of dreigt te worden door handelen of nalaten van Merchant;
  6. ten laste van Merchant een conservatoir of executoriaal beslag onder TargetMedia of de Bewaarinstelling is gelegd;
  7. TargetMedia weet of vermoedt dat Merchant één of meer van zijn wettelijke of contractuele verplichtingen niet nakomt of nagekomen is;
  8. TargetMedia instructies tot opschorting respectievelijk beëindiging ontvangt van een Financiële Instelling, Acquirer, toezichthouder of overheidsinstantie;
  9. het Tegoed onvoldoende is voor verrekening Transactiekosten, andere kosten of verplichtingen en vergoeding en Merchant het Tegoed niet direct heeft aangevuld;
  10. Merchant in strijd handelt met de door Financiële Instellingen gestelde voorwaarden, voor zover van toepassing op Merchant, en/of de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van privacy en bescherming van persoonsgegevens handelt;
  11. Merchant een of meer van de onderdelen van artikel E 3 schendt; en
  12. bij gewijzigde omstandigheden (bijvoorbeeld gewijzigde wet- of regelgeving of een eigenaar van Merchant) waardoor het van TargetMedia redelijkerwijs niet kan worden gevergd de Overeenkomst voort te zetten.
 3. TargetMedia informeert Merchant zo spoedig mogelijk indien TargetMedia gebruikt maakt van haar opschortingsrecht. Indien mogelijk vermeldt TargetMedia aan Merchant de reden voor de opschorting. TargetMedia mag voorwaarden verbinden aan het beëindigen van de opschorting. TargetMedia is niet verplicht tot het vergoeden van enige schade die ontstaat doordat TargetMedia gebruik maakt van haar opschortingsrecht. Een opschorting kan worden gevolgd door een opzegging van de Overeenkomst indien de grond voor opzegging niet is weggenomen of Merchant niet voldoet aan door TargetMedia gestelde voorwaarden.
 4. Indien Merchant gebruik heeft gemaakt van een Betaalmethode waarbij de Afnemer de mogelijkheid heeft de Betaling te storneren blijft de Overeenkomst ook na beëindiging van de Overeenkomst tussen Partijen van kracht, totdat voor de door TargetMedia voor Merchant ontvangen Betalingen de storneringstermijn is verlopen.

E 2 - Wettelijke verplichtingen

 1. TargetMedia heeft voor het aanbieden van de Betaaldiensten een vergunning als betaalinstelling als bedoeld in artikel 2:3a Wft en is geregistreerd bij en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank. Op grond daarvan dient TargetMedia te voldoen aan specifieke wet- en regelgeving die betrekking heeft op haar activiteiten.
 2. TargetMedia en Merchant dragen zorg voor het te allen tijde voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving, in het bijzonder voortvloeiend uit de Wft, Boek 7 Burgerlijk Wetboek en de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering alsmede de Sanctiewet 1977.
 3. Op grond van de Wft dient TargetMedia de vergoeding die zij van Afnemers ontvangt te scheiden van het vermogen van TargetMedia. Hiertoe heeft zij de Bewaarinstelling opgericht. In opdracht van TargetMedia ontvangt en beheert de Bewaarinstelling de vergoeding afkomstig van Afnemers. Tussen TargetMedia en de Bewaarinstelling zijn voorwaarden vastgesteld betreffende het beheer en de bewaring van de vergoeding. Deze voorwaarden zijn via de Website beschikbaar.

E 3 - Rechten en verplichtingen Merchant

 1. Merchant is verantwoordelijk voor het naleven van de op zijn activiteiten toepasselijke wet- en regelgeving, de Algemene Voorwaarden en specifieke instructies van TargetMedia en/of de Bewaarinstelling.
 2. Merchant zal geen goederen en/of diensten leveren of beschikbaar stellen in strijd met toepasselijke wet- en of regelgeving. Indien blijkt dat Merchant in strijd handelt met toepasselijke wet- of regelgeving, dan kan TargetMedia haar dienstverlening per direct en zonder voorafgaande kennisgeving aan Merchant, stopzetten en bovendien tegelijkertijd tot onmiddellijke beëindiging van de Overeenkomst overgaan.
 3. Merchant is verplicht om alle toegangsmiddelen tot het Customerplatform vertrouwelijk te behandelen en alleen ter beschikking te stellen aan haar medewerkers of door Merchant ingeschakelde derden die in het kader van hun dagelijkse werkzaamheden toegang tot het Customerplatform dienen te hebben.
 4. Merchant mag de functionaliteit van het Customerplatform niet zonder voorafgaande toestemming van TargetMedia ter beschikking stellen aan derden dan wel ten behoeve van derden gebruiken.
 5. Merchant dient alle gegevens die TargetMedia naar haar oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van haar dienstverlening tijdig in de door TargetMedia gewenste vorm en op de door TargetMedia gewenste wijze aan TargetMedia ter beschikking te stellen. Merchant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van alle door Merchant aan TargetMedia beschikbaar gestelde gegevens.
 6. Opdrachten, opgaven en mededelingen van Merchant aan TargetMedia dienen te worden gericht aan het adres van TargetMedia zoals vermeld op de Website.
 7. Indien Merchant in strijd handelt met hetgeen in de Algemene Voorwaarden is bepaald, of daarvan gegronde verdenking bestaat, is Merchant verplicht mee te werken aan onderzoek naar de overtredingen en inzage te verlenen in zijn administratie, zijn elektronische bestanden en de gegevens op zijn server.
 8. Merchant dient zich te onthouden van activiteiten die schade kunnen toebrengen aan de reputatie en/of het merk TargetMedia en/of van haar handelsnamen.
 9. Merchant dient te beschikken over de vereiste vergunning, registraties en/of toestemming om zijn onderneming uit te oefenen en een afschrift hiervan op verzoek van TargetMedia onmiddellijk aan TargetMedia ter beschikking te stellen

E 4 - Inschakeling van derden door Merchant

 1. Indien Merchant derden inschakelt, blijft Merchant verantwoordelijk voor de nakoming van de Overeenkomst.
 2. Indien Merchant derden inschakelt, dient Merchant er voor zorg te dragen dat voor zover van toepassing in de overeenkomst met de betreffende derde wordt opgenomen dat de derde de Overeenkomst zal naleven en dat Merchant op eerste verzoek van TargetMedia nakoming van deze verplichtingen in rechte zal afdwingen.

E 5 - Inschakeling van derden door TargetMedia

 1. TargetMedia is bevoegd om bij de uitvoering van haar dienstverlening gebruik te maken van de diensten van derden.
 2. TargetMedia zal bij de keuze van de in dit artikel bedoelde derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

E 6 - Geheimhouding

 1. Partijen verplichten zich tot 36 maanden na beëindiging van de Overeenkomst tot geheimhouding van gegevens betreffende machinerieën, uitvindingen, octrooien, auteursrechten, tekeningen, contracten, organisatie, leveranciers en afnemers en voorts alle andere bedrijfsaangelegenheden van Partijen, waarvan de wederpartij wist of had moeten weten dat zij een vertrouwelijk karakter bezitten.
 2. Partijen staan er volledig voor in dat haar werknemers, adviseurs, directeuren en door Partijen ingeschakelde derden de bepalingen ten aanzien van geheimhouding strikt zullen naleven.
 3. Partijen zullen haar verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door haar ingeschakelde derden.
 4. Zonder toestemming van Merchant is TargetMedia niet gerechtigd de informatie die aan haar door Merchant ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval TargetMedia voor zichzelf in een administratieve, civiele, toezicht- of strafprocedure optreedt waarbij deze stukken van belang kunnen zijn en/of gevorderd zijn. TargetMedia zal Merchant in kennis stellen van de overlegde stukken aan derden, tenzij dit vanwege wettelijke vereisten niet is toegestaan.
 5. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel heeft TargetMedia het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

E 7 - Intellectueel eigendom

 1. TargetMedia en/of Merchant behoudt alle rechten van intellectuele eigendom op de werken die zij inbrengt en die gebruikt worden en/of ter beschikking gesteld worden in het kader van de Overeenkomst. Iedere Partij vrijwaart de andere Partij tegen alle vorderingen van derden op grond van vermeende inbreuk van de intellectuele eigendomsrechten die zij heeft ingebracht. Tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders is overeengekomen, vindt geen overdracht van intellectuele eigendom plaats onder de Overeenkomst.
 2. Het is Merchant uitdrukkelijk verboden producten, werkwijzen, systeem documentatie, handleidingen, adviezen en andere geestesproducten van TargetMedia in de ruimste zin van het woord, direct dan wel indirect te verveelvoudigen, door te sturen, te openbaren en/of te exploiteren, tenzij deze producten, uitdrukkelijk (en Schriftelijk vastgelegd) voor verveelvoudiging, openbaarmaking en/of exploitatie zijn bedoeld. Openbaarmaking kan derhalve uitsluitend geschieden en alleen geschieden na verkregen Schriftelijke toestemming van TargetMedia.

E 8 - Aansprakelijkheid

 1. TargetMedia is slechts aansprakelijk voor zover dat uit de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden blijkt.
 2. Indien TargetMedia in verzuim is en dit verzuim een direct gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van TargetMedia, dient Merchant TargetMedia hierover zo spoedig mogelijk Schriftelijk te informeren. Om TargetMedia in staat te stellen binnen een redelijke termijn adequaat op de tekortkoming te kunnen reageren, dient de ingebrekestelling een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkoming te bevatten.
 3. TargetMedia is slechts aansprakelijk voor een aan haar toerekenbare tekortkoming indien Merchant de ingebrekestelling aan TargetMedia kenbaar heeft gemaakt op de wijze als beschreven in lid 2 van dit artikel en TargetMedia deze aan haar toerekenbare tekortkoming niet binnen een redelijke termijn afdoende heeft hersteld.
 4. TargetMedia is niet aansprakelijk voor terugboekingen en/of reclamaties van Afnemers of voor de weigering van een derde om een Betalingsopdracht uit te voeren.
 5. TargetMedia is uitsluitend jegens Merchant aansprakelijk voor schade of verlies ten gevolge van niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden, voor zover deze schade het gevolg is van opzet, bewuste roekeloosheid of grove schuld van TargetMedia, van door TargetMedia ingeschakelde derden, dan wel voor zover de schade naar verkeersopvatting voor risico TargetMedia komt.
 6. TargetMedia is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade zoals onder meer gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Merchant zo spoedig mogelijk nadat de schade voor Merchant bekend is of bekend had kunnen zijn TargetMedia Schriftelijk over de schade informeert.
 8. De aansprakelijkheid van TargetMedia is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van TargetMedia in het betreffende incident, of reeks van incidenten zal worden uitgekeerd.
 9. Indien en voor zover geen uitkering krachtens de aansprakelijkheidsverzekering als bedoeld in lid 8 van dit artikel plaatsvindt, om welke reden dan ook, is iedere aansprakelijkheid van TargetMedia beperkt tot maximaal de door TargetMedia in het betreffende kalenderjaar behaalde netto opbrengst ten aanzien van de betreffende Merchant.
 10. De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking heeft mede betrekking op de ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening van TargetMedia door TargetMedia ingeschakelde derden. Deze derden kunnen hierdoor derhalve een rechtstreeks beroep doen op deze aansprakelijkheidsbeperking.

E 9 - Overmacht

 1. Geen van Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen indien zij daartoe gehinderd zijn als gevolg van overmacht. Van overmacht is sprake als de niet-nakoming niet kan worden toegerekend, omdat zij niet is te wijten aan de schuld van de Partij, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Indien een situatie van overmacht langer dan zeven dagen heeft geduurd, hebben Partijen het recht om de Overeenkomst door Schriftelijke mededeling onmiddellijk te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is gepresteerd wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar voorts iets verschuldigd zullen zijn.
 3. Onder overmacht in het kader van de Betaaldienstverlening wordt in ieder geval, zonder andere mogelijke gevallen van overmacht uit te sluiten, wel gerekend:
  1. vertraging in dan wel het uitblijven van de uitvoering van de Betaaldiensten door TargetMedia voor zover deze is toe te rekenen aan:
   • een internationaal conflict;
   • een gewelddadige, terroristische of gewapende actie;
   • een maatregel van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid;
   • een maatregel van een toezichthoudende instantie;
   • een boycotactie;
   • arbeidsongeregeldheden bij derden of onder het eigen personeel;
   • een storing in de elektriciteitsvoorzieningen, in communicatieverbindingen of in apparatuur van TargetMedia of van derden;
   • een natuurramp;
   • een brand;
   • wateroverlast;
   • een overval; of
   • een kernramp,
  2. vertraging in dan wel het uitblijven van de uitvoering van de dienstverlening door TargetMedia alsmede alle andere mogelijke gevolgen zoals het openbaar worden van betaalgegevens en het veranderen van de status van Betalingen voor zover deze is toe te rekenen aan de moedwillige en op de dienstverlening van TargetMedia gerichte interruptie, penetratie, manipulatie, vernieling of ontvreemding door derden.
 4. Tevens zal als overmacht worden gekenmerkt de gebeurtenis waarbij een door TargetMedia ingeschakelde derde haar dienstverlening jegens TargetMedia beëindigt ten gevolge van een aanvraag tot surseance van betaling, de derde in staat van faillissement is verklaard of wordt geliquideerd, met dien verstande dat deze beëindiging van de dienstverlening door de derde niet is te wijten aan enig onrechtmatig handelen van TargetMedia. TargetMedia heeft de verplichting zich in te spannen om de betreffende dienstverlening zo spoedig mogelijk door een andere instelling te laten verrichten.

E 10 - Verwerking persoonsgegevens

 1. Bij de uitvoering van de Overeenkomst verwerken Partijen persoonsgegevens. Elke Partij kwalificeert als verantwoordelijke ten aanzien van deze persoonsgegevens voor zover de Partij die voor eigen doeleinden en met eigen middelen verwerkt. TargetMedia erkent de rol van verwerker alleen indien en voor zover zij dit met Merchant uitdrukkelijk is overeen gekomen
 2. Elke Partij garandeert dat zij de persoonsgegevens zal verwerken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en passende technische en organisatorische (beveiligings-)maatregelen zal nemen ter bescherming van de persoonsgegevens tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 3. Merchant zal ervoor zorgdragen dat iedere Afnemer geïnformeerd wordt over het verstrekken van (persoons)gegevens aan TargetMedia ten behoeve van het verwerken van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Merchant gaat akkoord met opname van zijn persoonsgegevens in de administratie van TargetMedia en de Bewaarinstelling. Deze persoonsgegevens omvatten, naam, adres, woonplaats en de overige gegevens die bij of naar aanleiding van de Overeenkomst zijn verstrekt en welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, het acceptatieproces en het uitvoeren van Betalingsopdrachten. TargetMedia zal deze gegevens vertrouwelijk behandelen en deze niet aan derden ter beschikking stellen tenzij:
  • dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van Betalingsopdrachten uit hoofde van de Overeenkomst; of
  • voor zover gegevens, op grond van een wettelijk voorschrift ter beschikking gesteld moeten worden.
 5. TargetMedia heeft een privacypolicy en een cookiepolicy. Deze zijn beschikbaar op de website.

E 11 - Klachten

Een Klacht over de dienstverlening van TargetMedia dient Schriftelijk, voorzien van naam, adres en vestigingsplaats van Merchant en een duidelijke omschrijving van de klacht te worden ingediend bij TargetMedia ter attentie van de directie.

E 12 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de Overeenkomst en al hetgeen daaruit voortvloeit is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit, of verband houden met de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden - Nederland. Indien TargetMedia als eisende partij optreedt is zij, in afwijking van het voorgaande en voor zover van toepassing, bevoegd een geschil aanhangig te maken bij een ten aanzien van een Merchant in aanmerking komende buitenlandse rechter.